..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Dostęp do informacji publicznej

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

OGÓLNY OPIS

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, nie umożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.
 3. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  WYMAGANE DOKUMENTY
  Wypełniony formularz wniosku do pobrania ( Załącznik poniżej).

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do szkoły na jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
 • złożyć osobiście w szkole w godzinach pracy sekretariatu.

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej ePUAP oraz e-formularzy

 • W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "elektroniczna skrzynka podawcza" dostępna w lewej części strony BIP szkoły.

INFORMACJE  NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się ze szkołą osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 • W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP
 • Poprzez pocztę tradycyjną.
 • Osobiście w sekretariacie szkoły.

Informacje publiczne udostępnia wyłącznie dyrektor szkoły. Udostępnienie dokumentu urzędowego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej:

 • bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu, w celu zapoznania się z jego treścią,
 • sporządzenia notatek lub odpisów.

Wgląd do dokumentu urzędowego odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy, w obecności pracownika. Udostępnienie informacji publicznej, w tym dokumentu urzędowego zapewnia się także poprzez przesłanie jej albo przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji - jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zainteresowany.

Wydawanie dokumentów, o które wnosi wnioskodawca poza miejsce udostępniania jest zabronione.

 • O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

OPŁATY

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE

Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty udostępnia się w ograniczonym zakresie.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacij publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej>>

INFORMACJE NIEJAWNE

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 niniejszej ustawy prawo do informacji publicznej ulega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.