..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Zatwierdza Statut Szkoły i plan pracy.
Opiniuje budżet szkoły.
Zatwierdza regulaminy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Wewnątrzszkolnego Systemu Wychowania.
Realizuje podstawę programową.
Uchwala i opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników.
Zatwierdza oceny uczniów.
Podejmuje i zatwierdza uchwały.
Opiniuje nagrody dyrektora.
Opiniuje tygodniowy plan zajęć.
Podejmuje decyzje o skreśleniu z listy uczniów.
Ustala indywidualny tok nauki oraz indywidualny program nauczania.
Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego młodzieży do ukończenia 18 roku życia.
Ustala program rozwoju szkoły.
Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący i nadzorujący.